THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK                                              CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 48 /TB – THPT

M’Đrắk , ngày 06 tháng 12 năm 2018

  THÔNG BÁO
( V/v bán đấu giá tài sản tại thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành M’drak)

– Căn cứ vào quyết định số 2745/QĐ- UBND .V/v thanh lý tài sản nhà nước là dãy nhà lớp học thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M’drăk Tỉnh ĐăkLăk
– Căn cứ công văn số 1573/ SGDĐT- KHTC ngày 06/11/2018. Về việc tháo dỡ hạng mục Nhà lớp học 10 phòng tại trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M’drak
Nay Trường THPT Nguyễn Tất Thành huyện M’drăk thông báo bán đấu giá một số vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ như sau :
Tôn, xà gồ, dầm trần, cửa và sắt thép lòng bê tông
Vậy nhà trường thông báo rộng rãi đến cán bộ, các ban ngành và nhân dân trên địa bàn biết , để liên hệ mua ( Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2018).

.
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ số ĐT :0983233703 – 02623731327- 02623730255

           Hiệu trưởng

                                                                                                         Võ Đăng Mỹ Hảo